Onafhankelijk en deskundig milieuadvies

op maat van uw bedrijf

Wat we doen

Voorstelling THEA-milieuadvies


THEA milieuadvies is een milieuadviesbureau, dat opgericht werd in november 2003 door ir. Luc Vandekerkhove en dat gespecialiseerd is in milieuadvies op maat van het bedrijfsleven.

De zaakvoerder kan bogen op een jarenlange ervaring. Van 1991 tot 1996 was hij milieuconsulent van de GOM Vlaams-Brabant (ondertussen gesplitst in POM en VLAO). Daarna is hij milieuadviseur geweest bij GfE (Waregem) en Adviesbureau pH7 (Gent). In 1998 heeft hij, samen met 2 andere adviseurs, ARION milieuadvies (Roeselare) opgericht. In 2003 heeft hij dan THEA milieuadvies opgericht, genoemd naar zijn 4 dochters: Tine, Heleen, Eva en Annelies.

De hoofdactiviteit van THEA milieuadvies


bestaat uit ondersteuning van en adviesverlening aan de interne milieucoördinator. Dat neemt niet weg dat er in toenemende mate beroep gedaan wordt op THEA milieuadvies als extern milieucoördinator. Luc Vandekerkhove is daarvoor erkend door het Vlaamse Gewest.

De specifieke taken van THEA milieuadvies


omvatten o.m. milieuvergunningsaanvragen, het opstellen van een jaarlijkse milieukalender met een overzicht van alle administratieve, meet- en keuringsverplichtingen, het uitvoeren van alle administratieve verplichtingen, overleg met overheidsdiensten, ...

De ervaring van THEA milieuadvies


situeert zich grotendeels in de voedingssector (pluimveeslachterij, vleesverwerking, sojaverwerking, roomijsbereiding, rijst en rijstwaren) maar ook in andere sectoren is THEA milieuadvies actief: grafische sector - transport - tankcleaning - metaalbewerking - wasserij

THEA is:

Onafhankelijk en deskundig milieuadvies op maat van uw bedrijf
Milieuadvies op administratief, strategisch, juridisch, technisch en economisch vlak
Extern milieucoördinator
Ondersteuning interne milieucoördinator
Milieuvergunningsaanvragen
Milieuadministratie
Milieuaudit

Contacteer ons

Onze diensten


De begeleiding en dienstverlening van THEA milieuadvies situeert zich zowel op
administratief, strategisch, juridisch, technisch, organisatorisch als economisch vlak.

Administratief

De begeleiding van THEA milieuadvies op administratief vlak omvat:
Assistentie bij de voorjaarsadministratie
Assistentie bij de continue administratie
Het opstellen van milieuvergunningsaanvragen incl. opvolging
Het opstellen van dossiers voor

Teneinde de administratieve verplichtingen te stroomlijnen, heeft THEA milieuadvies een "Milieudossier" ontwikkeld dat gebruikt wordt bij alle klanten.

Meer over administratief

Strategisch

THEA milieuadvies levert specifieke ondersteuning (studies, adviezen, ...) en begeleiding om bedrijven te helpen in het nemen van strategische beslissingen. Het is de opdracht van THEA milieuadvies om samen met het bedrijf te zoeken naar die oplossing die milieuwettelijk in orde is en die tevens technisch en economisch haalbaar is.

Meer over strategisch

Juridisch

THEA milieuadvies volgt nauwgezet de zeer snel veranderende milieuwetgeving op. Hiervoor worden verschillende kanalen gebruikt zoals het Belgisch Staatsblad, internet, regelmatige contacten met de bevoegde overheidsdiensten, gespecialiseerde literatuur, ...

Meer over juridisch

Technisch

THEA milieuadvies voert specifieke technische studies uit in verschillende domeinen. Uitgangspunt is steeds om tot een technisch en economisch haalbare oplossing te komen, die minstens conform is met de milieuwettelijke voorschriften.

Meer over technisch

Organisatorisch

Milieubeleid maakt onmiskenbaar deel uit van het hedendaagse bedrijfsbeleid. Voor een bedrijf zijn milieuaspecten even belangrijke aspecten bij investeringen als kwaliteit en veiligheid. Het meest efficiënte is dan ook milieu te integreren in die domeinen.

Meer over organisatorisch

Economisch

Milieubeheer is niet enkel een kwestie van voldoen aan de wettelijke en technische voorschriften. Ook het economische aspect speelt een belangrijke rol in het milieubeleid van een bedrijf. THEA milieuadvies begeleidt bedrijven op een zeer actieve manier om het milieukostenbeheer te integreren in het bedrijfsbeleid.

Meer over economisch

Uw partner op vlak van milieumanagement

We bieden professioneel advies omtrent milieu, milieuvergunningen, administratie.

PRODUCTEN


Om de taken en verplichtingen van een bedrijf goed te structureren heeft THEA milieuadvies een eigen concept uitgewerkt dat toegepast wordt bij alle klanten van THEA milieuadvies. Teneinde het "milieudossier" van een bedrijf goed op te volgen, worden de verschillende milieu-aspecten van een bedrijf op 3 niveaus bijgehouden, nl. een Register wetgeving, een Milieudossier en een Dossier opvolging.

Het Register wetgeving is het hoogste niveau en bevat de oplijsting van de aanwezige vergunningen en de relevante voorwaarden. Uit dit register kunnen de verschillende verplichtingen naar administratie, metingen en keuringen gedestilleerd worden. Deze verplichtingen zijn samengevat weergegeven in het Milieudossier. Door de uitvoering van de verschillende metingen en keuringen worden analyseresultaten gegenereerd. Deze resultaten zullen getoetst worden aan de voorwaarden in het Dossier opvolging.

De verschillende niveaus worden hierna verder toegelicht.

Register wetgeving

Oplijsting aanwezige vergunningen (bouw, exploitatie, lozing, afvalstoffen, grondwaterwinning, milieu, aktename melding, wijziging voorwaarden).

Oplijsting vergunningsvoorwaarden (algemeen, sectoraal, bijzonder).

Gebeurt aan de hand van de toepasselijke reglementering (VLAREM, VLAREMA, VLAREBO, DABM, ISA, ...).

Inhoud:
1. Algemeen overzicht;
2. Bouwvergunningen;
3. Milieuvergunningen;
4. Erkenningen;
5. VLAREM II-voorwaarden;
6. Bijzondere voorwaarden;
7. VLAREMA;
8. Slib;
9. ISA;
10. VLAREBO;
11. Andere eisen.

Milieudossier

Bevat een overzicht van de administratieve verplichtingen en de meet- en keuringsverplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke reglementering.

Worden samengevat in een algemene kalender Administratie, Metingen en Keuringen. Elk jaar wordt uit deze algemene kalenders een Werkkalender voor het volgende jaar gedestilleerd.

Inhoud:
1. Milieukalender;
2. Ruimtelijke gegevens;
3. Milieuvergunning;
4. Afvalwater;
5. Luchtemissies;
6. Afvalstoffen / Verpakkingen;
7. Bodem / Grondwater;
8. Opslag gevaarlijke producten;
9. Geluid;
10. Koelinstallaties / Persluchthouders;
11. Solventrichtlijn;
12. Contactpersonen.

Dossier opvolging

Per relevant milieucompartiment wordt een tool ontworpen die de bekomen analyseresultaten van de verschillende metingen toetst aan de geldende voorwaarden (lozingsnormen, emissiegrenswaarden, samenstellingsvoorwaarden, ...).

De resultaten worden weergegeven in tabellen en/of grafieken en worden zodoende op eenvoudige manier getoetst aan de normen.

Indien een niet-conformiteit vastgesteld wordt, zal hiertegenover een actieplan opgesteld worden.

Inhoud:
1. Afvalwater (toetsing effluentkwaliteit, heffingsberekening bedrijfsafvalwater);
2. Luchtemissies (emissie-inventaris);
3. Grondwater (grondwateranalyses, peilmetingen);
4. Bodem (verwijzing naar OBO’s).

Neem contact op

THEA-milieuadvies
Vlamingstraat 4 , 8560 Wevelgem

Tel.: 056/43 28 43
Fax.: 056/41 76 36Info! Vul onderstaand formulier in.